Statut

Statut Wrocławskiego Klubu Szachowego Kopernik
I. Postanowienia ogólne
§1
Wrocławski Klub Szachowy Kopernik, zwany dalej ?Klubem? lub ?WKS Kopernik?, działa na podstawie powszechnie obowiązującego  prawa  Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. ? Ustawie o Fundacjach oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr171, poz. 1208).
§2
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Klubu jest Fundacja WKS Kopernik we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej 8/7.
§3
Klub jest zarejestrowany w PZSzach.
Klub używa znaków i emblematów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu oraz pieczęci własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. Cele Klubu i sposoby ich realizacji. Charakter Klubu
§4
Celem Klubu jest pielęgnowanie potencjału szachowego człowieka dla dobra jego potrzeb intelektualnych, wspieranie go podczas zawodów, prowadzenie działalności kulturalnej, przede wszystkim w sprawie zagospodarowania wolnego czasu, a także stwarzanie dla swoich reprezentantów przyjaznego środowiska.
§5
Klub stanowi miejsce rozwoju intelektualnego jego zawodników oraz wszystkich ludzi sprzyjających.
Wytyczne, o których mowa w §4, Klub realizuje m.in. dzięki:
organizowaniu treningów i turniejów w siedzibie Klubu, szkoleń, kursów, jak i poza nim,
prowadzeniu projektów edukacji: naukowych, artystycznych, konkursów, imprez oraz wyjazdów; realizowanych poprzez szachy,
prowadzenie działalności wydawniczej, m.in. poprzez wydawanie komiksu Klubowego,
wyróżnianie produktów wspierających szachy,
prowadzenie akcji charytatywnych.
§6
Klub prowadzi działalność w celach innych niż zarobkowe.
Darowizny osiągane przez Klub przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Klubu.
§7
Majątek Klubu powstaje z dobrowolnych składek na rzecz Fundacji WKS Kopernik, darowizn wspaniałych przez serce darczyńców, planowych dotacji, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.
§8
Klub opiera swoją całkowitą działalność na pracy społecznej ogółu członków, pomocy rodziców i wolontariuszy, do prowadzenia swych działań może jednak zatrudniać pracowników na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Statutu.
III. Zasady przynależności do Klubu, prawa i obowiązki członków
§9
Przynależność do Klubu jest absolutnie dobrowolna.
§10
Członkami Klubu mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
Członkami Klubu mogą być osoby bez względu na posiadany wiek.
§11
Warunkami uzyskania uprawnień członka Klubu są:
uiszczenie opłaty licencyjnej związanej z przyjęciem w poczet zawodników szachowego Klubu,
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klub, jeśli uzyskanie takiej zgody przez Klub wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
złożenie deklaracji członkowskiej zawierającej oświadczenie o przystąpieniu do Klubu.
Członkostwo Klubu uzyskuje się w chwili spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej i przyjęcia przez Zarząd deklaracji członkowskiej.
§12
Członkostwo ustaje na skutek:
śmierci,
transferu międzyklubowego,
rezygnacji złożonej Zarządowi,
rozwiązania Klubu,
wykluczenia z Klubu orzeczeniem Zarządu,
§13
Obowiązkiem członka Klubu jest:
Godne reprezentowanie barw klubowych, dolnośląskich, krajowych na turniejach sportowych,
Wzorowa kultura osobista,
Przestrzeganie postanowień Statutu,
terminowe opłacanie składek licencyjnych.
§14
Członkowie Klubu mają prawo do:
uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,
zgłaszania postulatów i wniosków poprawiających prace szachowego klubu władzom Klubu,
korzystania zgodnie z przeznaczeniem z urządzeń i środków Klubu przeznaczonych do wspólnego użytku członków Klubu.
IV. Władze Klubu
§15
Władzami Klubu są:
Zarząd,
Walne Zgromadzenie członków,
Kadencja Zarządu trwa bezterminowo.
Osoby pełniące funkcje w Zarządzie:
rekrutują się wyłącznie spośród członków Klubu,
nie mogą z tytułu pełnionych przez siebie funkcji otrzymywać wynagrodzenia ze środków Klubu z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem tych funkcji.
IV.1. Zarząd
§16
Zarząd jest najwyższą władzą w Klubie.
W skład Zarządu wchodzi od trzech do sześciu osób.
Wybory do Zarządu zatwierdzane są Walne Zgromadzenie członków Klubu.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu.
Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu.
§17
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza:
nie rzadziej niż raz w miesiącu,
na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
§18
Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Klubu,
prowadzenie spraw Klubu, w tym zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń członków Klubu,
uchwalanie rocznego programu działalności Klubu,
uchwalanie regulaminów Klubu,
zatwierdzanie wyników wyborów,
zatwierdzanie zmian w Statucie,
ustalanie wysokości opłaty związanej z przyjęciem do Klubu,
ustalanie wysokości i warunków płatności składek członkowskich,
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
podejmowanie uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji Prezesa,
określanie funkcji w Zarządzie, na które przeprowadzane są wybory, przy czym funkcjami takimi muszą być co najmniej Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz.
Zarząd na koniec każdego roku swojej działalności przedstawia Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.
Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności ? głos przewodniczącego posiedzenia.
Prawo reprezentowania Klubu wobec osób trzecich przysługuje Prezesowi, Wiceprezesowi, Sekretarzowi lub osobie upoważnionej przez wyżej wymienione stanowiska.
Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Klubu lub osoby przez niego upoważnionej.
§19
Miejsce w Zarządzie może być obsadzone w wyniku uchwały Zarządu.
Obsadzenie wakatu Prezesa wymaga przeprowadzenia nowych wyborów lub jego decyzji, zatwierdzonej przez pozostałych członków Zarządu.
Uchwała, o której mowa w ust. 2 powyżej, dla swej ważności wymaga co najmniej 2/3 głosów.
§20
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
utraty członkostwa w Klubie,
rezygnacji złożonej Zarządowi,
nieuczestniczenia w pracach Zarządu (stwierdzenie tego stanu wymaga uchwały Zarządu podjętej zgodnie z postanowieniami stosownego regulaminu).
Prezes przestaje pełnić swoją funkcję na skutek rezygnacji złożonej Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu członków na piśmie,
§21
Zarząd może powoływać koordynatorów do wskazanych przez siebie zadań.
Zakres zadań i okres, na jaki powoływany jest koordynator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określony jest w uchwale Zarządu.
Koordynator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być odwołany przez Zarząd przed upływem okresu, na jaki został powołany.
IV.2. Walne Zgromadzenie członków
§22
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu członków podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji, gdy Statut przewiduje większość kwalifikowaną. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków są ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
§23
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Zarząd podaje do wiadomości członków na stronie internetowej Klubu nie później niż na jeden tydzień przed datą tego Zgromadzenia.
§24
Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej pięćdziesięciu członków Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, takiego Zgromadzenia.
Termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Zarząd podaje do wiadomości członków na stronie internetowej Klubu nie później niż na dwa tygodnie przed datą tego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§25
Do uprawnień Walnego Zgromadzenia członków należy:
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
VI. Zasady dokonywania zmian Statutu
§26
Dokonanie zmian w Statucie wymaga specjalnego spotkania Zarządu.
Propozycje zmian w Statucie są zgłaszane przez Zarząd lub grupę co najmniej dwudziestu pięciu członków Klubu.
VII. Rozwiązanie Klubu
§27
Decyzję w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje w drodze uchwały Zarząd zwołany w tym celu.
Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów.
Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd powołuje likwidatorów Klubu.
Majątek Klubu pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Klubu likwidatorzy przekazują na rzecz organizacji (fundacji, stowarzyszenia) działającej na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych.
VIII. Postanowienia dodatkowe
§28
Koszulki klubowe, flagi, proporczyki, statuetki, czasopisma i wszystkie akcesoria zawierające logo Klubu finansowane są ze środków Klubu.
Tekst statutu uchwalony przez Zarząd 20 marca 2017 roku.