Regulamin

Regulamin Wrocławskiego Klubu Szachowego Kopernik
I. Postanowienia ogólne
Wrocławski Klub Szachowy Kopernik zwany dalej ?Klubem? lub ?WKS Kopernik? jest częścią Fundacji WKS Kopernik zwanego dalej Fundacją i działa w oparciu o jej statut.

Zarząd opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu.
Prawo zmian w treści Regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu.
Zaktualizowane wersje Regulaminu Klubu, publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej WKS Kopernik.
Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe zawodników na wszystkich poziomach umiejętności oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi szachowe w odpowiednio przygotowanych salach oraz na wolnym powietrzu, wycieczki sportowo-rekreacyjne, treningi specjalistyczne, obozy, turnieje, wykłady i prelekcje we własnej siedzibie.
Zabrania się wprowadzania do siedziby Klubu zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w siedzibie Klubu.
Zgłoszenie do Klubu jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu Klubu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.
W celach promocyjnych Klubu ? na jego stronie internetowej ? możliwa jest publikacja zdjęć i filmów, w których bierze udział uczestnik.
II. Członkowie Klubu
Warunkami przynależności do Klubu są:
zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu;
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
bezwzględne posłuszeństwo trenerom,  instruktorom i opiekunom;
kultura osobista i zdyscyplinowanie;
przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Członkowie Klubu każdorazowo będą informowani o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z członkostwa w Klubie.
Każdy członek Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdrowy i higieniczny tryb życia.
W celu podnoszenia takich sprawności Klub zapewnia dla swych członków organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym.
Członek Klubu godnie reprezentuje i promuje Klub w swoim otoczeniu.
Członek Klubu uczestniczy w imprezach organizowanych przez Klub.
Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu.
Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach przynajmniej raz w tygodniu oraz startach w zawodach Klubowych i meczach ligowych, jeżeli zostanie na takie powołany przez trenera, instruktora lub opiekuna.
Każdy członek Klubu może otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo i uczestnictwo w zajęciach Klubu w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w siedzibie Klubu lub wysyłając wiadomość e-mail do Zarządu.
III. Zajęcia i turnieje
Na terenie budynku i obiektach sportowych, gdzie przeprowadzane są zajęcia Klubowe oraz turnieje ? obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zawodach sportowych i zajęciach grup sportowych. Dodatkowo zostają natychmiast wydalone z Klubu.
Podczas turniejów organizowanych przez Klub oraz wszelkich innych imprezach szachowych obowiązuje całkowity zakaz dopingu i korzystania z dodatkowego sprzętu, mającego na celu oszustwo.
Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć szachowych ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą instruktorzy. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i odebranie ich po zajęciach.
Klub ma prawo odwołać zajęcia z powodu wyjazdu instruktora na imprezę szachową, uczestnicy zostaną poinformowani o tym odpowiednio wcześniej podczas zajęć.
W przypadku niedyspozycji instruktora, Klub ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe zawodników Klubu przygotowujące do Mistrzostw Polski odbywają się na koszt Klubu. Koszty te obejmują: przejazd, noclegi i wyżywienie.
Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.
Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
Osoby przebywające w siedzibie Klubu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych.
Tekst regulaminu uchwalony przez Zarząd 20 marca 2017 roku.