WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Nigdy nie jest za późno, aby poszukać świata ze snów!

Drużyny na ligi ustalone!

Hipoteki i równania, czyli matematyka w ekonomii.

Lluis Artal, Josep Sales, przeł. Jacek Micał

 • Rozkwit handlu, reguła podwójnego zapisu.
 • Konieczność standaryzacji systemów miar.
 • Pieniądz ogólnie akceptowany środek płatniczy.
 • Pieniądz staje się zagadnieniem coraz bardziej złożonym.
 • [Monety, pieniądze papierowe, pieniądze oparte na metalach…, dewizy, przelewy, akcje skarbu państwa, …]
 • Większa ścisłość w formułowaniu podstaw ekonomicznych polepsza niezawodność wyników.
 • Ekonomia – zarządzanie zasobami,
 • Liczby ujemne – dłużne, fałszywe, absurdalne, …
 • Akumulacja kapitału.
 • Etyka pieniądza.
 • Aktywa [pieniądze, środki trwałe, …i Pasywa].
 • Dłużnik, Wierzyciel, ..
 • Kupno, sprzedaż, usługi.
 • Posiadanie pieniędzy – główny sens życia!??
 • Racjonalna jest taka praca, która daje największą możliwość bogactwa.
 • Zmysł przedsiębiorczości – intensywna pobożność.
 • Państwo się bogaci, gdy sprzedaje więcej za granicę niż kupuje.
 • Ideologia – ilościowa teoria pieniądza.
 • Porządek naturalny.
 • 1776 Adam Smith –przyczyny bogactwa Narodów.
 • Marks – praca produkuje wartość.
 • Wartość użytkowa, wymienna.
 • Podział pracy – specjalizacja zajęć.
 • Koszty produkcji, …
 • Przewidywane konflikty.
 • Płace.
 • Alokacja zasobów.
 • C [cena] = P [płace] + Z [zysk] + R [renta], John Keynes’a.
 • Liczba obserwacji.
 • Polepszamy warunki życia, skłaniając rządzących do podejmowania trafniejszych decyzji.
 • Mierzenie wartości dóbr – pieniądz.
 • Bogactwo i dziedzictwo!
 • Pieniądz: towarowy, fiducjarny [wartość mniejsza niż wartość reprezentowana]!, bezgotówkowy.
 • Twarde waluty: dolar i funt, jen…
 • Kurs wymiany – waluty mają różną wartość.
 • Wzory na kursy wymiany!
 • Parytet siły nabywczej.
 • Dzwon Gaussa.
 • Inflacja, i jej typy.., potrzebujemy więcej pieniędzy na te same rzeczy.
 • Indeks Irwinga Fischera – średnia geometryczna indeksów Passchego i Laspyersa.
 • C[cena]T[transakcje gospodarcze]=M[ilość pieniądza w obiegu]V[szybkość obiegu]
 • Wzrost popytu wywołuje wzrost cen.
 • Wzrost ceny surowców wywołuje inflację!
 • Deflacja – inflacja ujemna!
 • Nadprodukcja popycha do obniżania cen.
 • Wzrost bezrobocia – stagflacja.
 • Kredyty.
 • Stopa procentowa – odsetki.
 • Banki mają skłonność podnosić stopy bazowe banków centralnych.
 • Obliczmy raty pożyczek, hipotek…
 • Procent prosty i składany!
 • Renty.
 • Płatności annuitowe.
 • Metody statystyczne!
 • Rachunek aktuarialny –
 • Dopasowywanie krzywych [aproksymacja, regresje liniowe i nieliniowe]
 • Stopień satysfakcji z wykonanej usługi!
 • Wartości całkowite [ilość dzieci w rodzinie].
 • Funkcje – związek ilościowy dwóch rzeczy.
 • Inwestycje.
 • Zysk resydualny.
 • Lokowanie oszczędności na giełdzie.
 • Kapitał na wynagrodzenia pracowników.
 • Płaca na poziomie przetrwania!?
 • Płaca średnia – wskaźnik dobrobytu.
 • Czy opłaca się zaangażować gwiazdę sportu!
 • Krzywa hiperboliczna: Podaż [sprzedawca] – popyt ]nabywca]!
 • Konkurencja między sprzedawcami.
 • Punkt równowagi.
 • Mikroekonomia i Makroekonomia.
 • Krzywa magazynu.
 • Dwie grupy: nieliczni – którzy mają dużo, liczni, którzy maja mało [20-80%] EFEKT PARETO.
 • 20% posiada władze polityczną nad 80% ludzi.  
 • Elastyczność popytu – zmiana wielkości popytu, przez zmianę ceny.
 • Przewidywać zmiany popytu! Aby, uzyskać najlepszy możliwy dochód.
 • Kupuj taniej dobra zastępcze!
 • Dobra pierwszej potrzeby mają popyt nieelastyczny, trudno je zastąpić.
 • Gdy cena spada – popyt rośnie.
 • Im wyższe mają klienci dochody – tym wyższa jest ich siła nabywcza.
 • Rynek – doskonała konkurencja i przejrzystość.
 • Minimalny koszt, najlepsza jakość.
 • Przedsiębiorstwo – monopol.
 • Usługi nowatorskie – wcześniej nie istniały.
 • Monopol dominuje na rynku!
 • Absolutne zdominowanie.
 • Warunki prezentowania towarów.
 • Sklepy wielkopowierzchniowe.[narzucają obniżki cen]
 • Rabaty przy zakupach.
 • Odroczenie płatności.
 • Obecność pośredników.
 • Kanały dystrybucji.
 • Zapłata z góry – bank zachowuje odsetki.
 • Rynek – sprzedaż aukcyjna.
 • Istnieje wiele postaci licytacji! [w górę, w dół, odwrócone, przetarg, nieruchomości, sądowe, Internet, numizmatyczne, przedmiotów artystycznych, itp]
 • Izba Celna.
 • Rynek bardzo złożony – walutowy.
 • Rozkład dwumianowy – Bernoullego, podobny graficznie do rozkładu normalnego.
 •  Zmienne losowe.
 • Standaryzacja – iloraz różnicy średniej i mediany przez odchylenie.
 • W przypadku zmiennych ciągłych sens ma mówienie o tym, że wartość znajduje się w przedziale.
 • Istnieje realny świat [dobra i usługi wymienione są na pieniądze] oraz świat finansów [różnorodne papiery wartościowe],
 • Giełda – respektujemy pewne normy.
 • Każdy kraj ma swoją specyficzną giełdę, normy, i sposób organizacji.
 • Każda giełda stosuje swój indeks [np.: średnich arytmetycznych].
 • Analiza Fundamentalna [bilans zysków i strat].
 • Graficzne zmiany kursów giełdowych.
 • Wskaźniki finansowe.
 • Impulsami giełdy rządzi złota proporcja. [Elliott: odnowa, ekspansja, szczyt, recesja, kryzys]
 • Korelacja [zmienne łączymy w pary] i regresja.
 • Jednoczesna zależność dwóch zmiennych losowych nazywamy kowariancją!
 • Wzrost i rozwój.
 • Mikroekonomia i Makroekonomia!
 • Cykle gospodarcze. [krótko i długookresowe]
 • Tablice wyjść i wejść.
 • PKB.
 • Ciąg danych statystycznie.
 • Dobra miara dobrobytu – dochód na mieszkańca.
 • Krzywa Lorenza. [pionowa oś – dochód; procent populacji na poziomej osi]
 • Aby nastąpił rozwój gospodarczy kraju – potrzebna jest akumulacja pierwotna kapitału: w rolnictwie, w przemyśle,..
 • Wzrost płac.
 • Indeks bogactwa.
 • Wskaźniki składowe.
 • Studia nad wzrostem i rozwojem gospodarczym dokonują się za pomocą równań u układów równań, funkcji, algorytmów, rachunku macierzowego!
 • Główne pojęcia matematyczne zastosowane w ekonomii.
 • Metoda indukcyjna.
 • Teoria na temat zachowania konsumenta.
 • Realizacja równowagi ogólnej!
 • By zrozumieć przedmiot ekonomii trzeba umieć matematykę!