WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Motyl i tornado!

Czyli teoria chaosu i zmian klimatycznych. Carlos Madryt, przeł. Maria Schneider.

Wstęp.

 • Trzepot skrzydeł w Brazylii może spowodować tornado w Teksasie?
 • Obie twarze chaosu: meteorologia i klimatologia.
 • Motyl Lorenza.
 • Kot Schrödingera [jednocześnie żyje i nie żyje].
 • Badanie przewidywalności i determinizmu.
 • Chaos – chwiejny i nieprzewidywalny sposób zachowania się w pewnych układach dynamicznych.
 • Niezwykła wrażliwość na warunki początkowe.
 • Matematyka definiuje rzeczywiste zachowanie systemu klimatycznego.
 • Atraktor – podstawowe pojęcie teorii chaosu.

Rozdział 1 Prehistoria

 • Im więcej nauki tym więcej tajemnic [Nabakow].
 • Kant, Królewiec, matematyczna punktualność sąsiada.
 • Motyl – geometryczna doskonałość kształtu i barw.
 • Matematyka od najdawniejszych czasów używania rozumu, postępowała niezawodną drogą badań naukowych [Kant].
 • Michael Barnsley – specjalista współczesny od fraktali, nierozłączna towarzyszka teorii chaosu.
 • Rysuj punkty, aż utworzysz obraz.
 • Cztery przekształcenia afiniczne.
 • Iteracja – przekształcenie współrzędnych.
 • Prawo – którym nie rządzi intencja i zamysł.
 • Z chaosu wyłania się porządek zbioru fraktalnego.
 • Nauka o kształtach.
 • Stochastikos – [grec.] – oznacza z doskonałą celnością.
 • Wiele ruchów przypadkowych podlega stałym zasadom.
 • Fraktale – nowy sposób odkrywania świata.
 • Chaos – bezładna materia w pustej przestrzeni, bałagan, zachowanie pozornie przypadkowe i nieprzewidywalne pewnych układów dynamicznych.
 • Tyranozaur – nie przestrzega ustalonych schematów, stanowi istotę chaosu!
 • Podróż do źródeł teorii chaosu, trzy rzeki: mechanika Izaaka Newtona, mechanika analityczna Pierre-Simon Laplace’a[1], mechanika Jules Henri Poincarego.
 • Prawa fizyczne opisujące systemy dynamiczne zostały wyrażone za pomocą równań różniczkowych, w których pochodne oznaczają tempo zmian.
 • Badanie więc zjawiska i równania różniczkowego jest synonimem.
 • Newton – opisał siły.
 • Euler     – opisał ruch ośrodków ciągłych, np. woda, powietrze, płyny nielepkie,…czytajcie Eulera, to nasz mistrz.
 • Lagrange – opisał ruch fal dźwiękowych.
 • Fourier – opisał ruch ciepła.
 • Ruch pocisku – zbadany był porządnie przez Kartezjusza.
 • Najsłynniejsze równanie różniczkowe F=ma; F=mv'(t).
 • Metoda zaburzeń.
 • Układ słoneczny podlega samoregulacji.
 • Umysł ludzki w połączeniu z matematyką działa perfekcyjnie.
 • Lis, który zamazuje swoje notatki ogonem.
 • Myśl jest tylko błyskawicą w środku długiej nocy, ale ta błyskawica jest wszystkim!
 • Oskar II – król Szwecji.
 • Stabilność układu słonecznego.
 • Krzywe definiowane równaniem różniczkowym.
 • Topologia [analiza położenia] – zajmuje się wyłącznie obiektami geometrycznymi w zakresie ich kształtu i pozycji, nie uwzględniając własności ilościowych.
 • Punkty osobliwe [krytyczne].{cztery klasy: centra, węzły, ogniska, siodła}
 • Centra – punkty równowagi otoczonymi orbitami okresowymi.
 • Ogniska – stabilne punkty równowagi! Przyciągają trajektorie, które znajdują się w ich otoczeniu.
 • Węzeł – punkt równowagi niestabilnej, odpychają trajektorie znajdujące się w ich otoczeniu
 • Siodło – punkt równowagi jednoczesnej {niestabilnej i stabilnej} 
 • Faza – płaszczyzna, gdzie znajduje się rozwiązanie.
 • Ruch okresowy zapewnia użyteczną kontrolę nad stabilnością, gdyż wiemy, że ciało niebieskie nigdy nie może opuścić swojej orbity i zderzyć się z innym obiektem, albo uciec w nieskończoność.
 • Mechanika nieba [szeregi zbieżne powoli?]
 • Rozwiązanie podwójnie asymptotyczne [separatrysy punktów siodłowych] stanowią krzywe zamknięte.
 • Uczciwość intelektualna.
 • Na płaszczyźnie nie ma węzłów, ale w przestrzeni tak.
 • Na płaszczyźnie dynamika jest prostsza do badania niż w przestrzeni.
 • Mniej agresywny przykład, niż jabłko i robak.
 • Punkt homokliniczny, orbita homokliniczna.
 • Jasnowidz, prawdy mu się ukazują w jasnym świetle.
 • Mały błąd na początku, powoduje duży błąd na końcu.

Rozdział 2 Historia odkrycia teorii chaosu.

 • Nikt nie chce mnie studiować.
 • Choć wygrałem w ruletkę w kasynie [?]
 • Różnice nieliniowe równań różniczkowych.
 • Równanie nieliniowe rozwija się w sposób losowy.
 • Widzieć ruch w równaniach.
 • Wygrywanie w ruletkę, aby sfinansować wspólnotę naukową, klub [?]
 • Okres rotacji koła ruletki, okres rotacji kulki, wokół tego stołu.
 • Bilard Hadamarda.
 • Dedukcja, która zawsze jest bezużyteczna.
 • Linie geodezyjne powierzchni o krzywiźnie ujemnej. [punkt początkowy, i prędkość początkowa – jednoznacznie określa drogę! ; linię geodezyjną]
 • Skomplikowany ruch aperiodyczny.
 • Dziwny atraktor Rosslera.
 • Skończone zbiory ognisk, i cykli granicznych.
 • Bezruch.
 • Związek między orbitą homokliniczną a pojawieniem się zachowania aperiodycznego i niestabilnego.
 • Punkty homokliniczne implikują istnienie podkowy, czy selenoidu – formy, która stała się paradygmatem mechanizmów topologicznych geometrycznego rozciągania i składania trajektorii [mechanizmy powodujące chaos].
 • Algorytm kompensacji obrazu.
 • Nasza niewiedza osiąga poziom kosmiczny.
 • Trzy równania różniczkowe i gradient termiczny.
 • Konwekcja niestacjonarna, krytyczna.
 • Zjawisko nadwrażliwości na warunki początkowe.
 • Efekt motyla – wrażliwa zależność od punktów początkowych.
 • Atraktory – punkty cykli granicznych.
 • Atraktory: dziwne, chaotyczne [atraktor Edwarda Lorenza]
 • Skomplikowane formy geometryczne.
 • Pierre Verhulst – odwzorowanie logistyczne f(x)=4x(1-x) [wzrost populacji] – paradygmatyczny przykład teorii chaosu.
 • Przejście z ruchu okresowego do ruchu chaotycznego.
 • Turbulencja cieczy.
 • Akumulacja wibracji.
 • Kombinowany ruch okresowy.
 • Na turbulencje spoglądaj przez okulary topologa.
 • Kombinacja wibracji może stworzyć „dziwny atraktor”[zbiór fraktali, Lorenza, Henona, Roslera, ].
 • Badanie nieprawidłowości bicia serca.
 • Samopodobieństwo stanowi istotną właściwość wielu skomplikowanych układów.
 • Teoria chaosu + geometria fraktali.
 • Podkowa nieskończenie zawiła.
 • H(x,y)=(1+y-1,4x2; 0,3x)
 • Rozdział 3 – Deterministyczny chaos.
 • Chaos jest zjawiskiem.
 • Ludzka zdolność przewidywania ma granice nieprzekraczalne.
 • Einstein – fizyka klasyczna Newtona – to iluzja absolutnej przestrzeni i czasu[?]
 • Teoria chaosu zamiotła pod dywan fantazje o nieskończonej przewidywalności.
 • Niemożliwe jest przewidywanie zachowań w dłuższym czasie wielu układów ze względu na skrajną niestabilność rozwiązań równań ruchu.
 • Równania są deterministyczne, ale rozwiązania mają właściwości stochastyczne.
 • Matematyka wyposaża nas w siódmy zmysł! [Darwin]
 • Czasoprzestrzeń względności.
 • Mikrokosmos mechaniki kwantowej. (stoły i plansze do gier)
 • Nauka o złożoności.
 • Układy chaotyczne [bardzo złożone] – geometria fraktalna, teoria katastrof, logika rozproszenia [szkło {uporządkowana budowa} a dym{nieład}?]
 • Trzepot skrzydeł motyla da się słyszeć po drugiej stronie muru.
 • Układy chaotyczne są wszechobecne.
 • Układy dynamiczne [UD]: model, stosowany w przyrodzie, a więc i w naukach społecznych, który ma postać równania opisującego, jak zmienia się stan układu z upływem czasu.
 • UD – dyskretne [czas zmienia się skokowo] i ciągłe.
 • UD – jest dany, formalnie, przez równanie różnicowe[2] , które w zasadzie stanowi jedynie formę obliczeń, od wyrazu wyjściowego do kolejnego wyrazu.
 • UD jest chaotyczny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje jeden przekrój Poincarego, w którym można zdefiniować układ dynamiczny.
 • W UD istnieje klasa, która reprezentuje właściwość relewantną [liniowe i nieliniowe].
 • Sztuka – instynkt i mózg wyobraża sobie poza jakimkolwiek kanonami!
 • Nie kopiuj siebie! – to jest niebezpieczne i powoduje bezpłodność.
 • Gdyby prawda była tylko jedna, nie można było by namalować stu obrazów na ten sam temat.
 • Przestrzeń fazowa.
 • Silne powiazanie z nieprzewidywalnością.
 • UD – ulegają splątaniu, tasowaniu, rozciąganiu,[mieszanie topologiczne – znaki chaosu]
 • Bilard Hadamarda, podkowa Smale’a, układ Lorenza[model atmosfery ziemskiej].
 • Dynamika ciągów symboli [np. odwzorowanie przesunięcia Bernoullego – shiftu], najbardziej rozpoznawalna oznaka chaosu
 • Szereg okresowy….
 • Liczby całkowite [wymierne] wykreślają orbity regularne, niewymierne – nieregularne.
 • 0,3+0,33+0,333+…, przy mnożeniu przez 10 rozciągamy odcinek, i składamy redukując liczbę przed przecinkiem
 • Odwzorowanie logistyczne Maya f(x)=kx(1-x),
 • Małe przyczyny, mogą powodować duże efekty!
 • Układy dyssypatywne [rozpraszające energię].
 • Pogoda, klimat, atmosfera – układy złożone.
 • Nauki twarde – oparte na danych empirycznych, kwantyfikatorach, i obiektywizmie
 • Nauki miękkie – produktywna symbioza
 • Liczby magiczne, mają wymiar fraktalny {samopodobne, i poszarpane} [wykładniki Lapunowa]
 • Oskrzela –  są fraktalowe.
 • Mechanika kwantowa jest probabilistyczna.
 • Układ deterministyczny musi być przewidywalny [Markiz de Laplace’a]
 • Chaos – regularności, które nie pozostawiają miejsca na przypadek.
 • Chaos implikuje wrażliwość na warunki początkowe.
 • Chaos odkrywa relacje, kształty i struktury, wszędzie tam gdzie ich istnienia nikt nie podejrzewa!
 • Kartezjusz teorią wirów wyjaśniał wszystko i nie przewidywał niczego, Newton przeciwnie ze swoimi prawami obliczał wszystko i nie wyjaśniał niczego.
 • Fraktale i chmury.

Rozdział 4 Matematyka zmian klimatycznych.

 • To co można kontrolować, nie jest całkowicie realne, to co jest realne, nigdy nie może być do końca kontrolowane [Nabakow]
 • Pięć podsystemów: atmosfera (powietrze), hydrosfera (woda), litosfera (ziemia), kriosfera  (lód), biosfera (istoty żywe)

Rozdział 5. Chaos, pogoda i klimat

 • Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość. [Bohr]
 • Kiedy matematyka zmienia się w ekonomię [?] (w polityce)
 • Nie można wierzyć liczbom, tylko dlatego, że wychodzą z komputera.
 • Każdy musi uporządkować chaos, który nosi w sobie! 

[1] Minister Spraw Wewnętrznych – w rządach Napoleona.

[2] Xn+1=f(xn)